Statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Pirātu biedrība” (turpmāk tekstā -Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā: „Pirate Society”
1.3. Biedrībai ir sava simbolika – logotips.
1.4. Biedrības darbības teritorija – Latvija.
1.5. Biedrībai ir tiesības piedalīties biedrību veidošanā, kā arī pašai veidot savas teritoriālās struktūrvienības.

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Aktīvi piedalīties autortiesību likumu reformā, mainīt to, ņemot vērā ne tikai izdevēja, bet arī autora un sabiedrības intereses;
2.1.2. Veicināt patentu sistēmas reformu, lai tā veicinātu sabiedrības interešu attīstību;
2.1.3. Palīdzēt cilvēkiem aizsargāt savu privāto dzīvi un personas datus;
2.1.4. Attīstīt un nostiprināt starptautiskos sakarus, veicināt pieredzes apmaiņu ar Pirātu biedrībām un Pirātu partijām citās valstīs;
2.1.5. Veicināt sabiedrības izglītošanu autortiesību un informācijas tehnoloģiju jomā;
2.1.6. Maksimāli veicināt un stimulēt jauniešu vidū radošo darbību (gan individuālo, gan kolektīvu), zinātnisko uni kultūras progresu jebkurā tā izpausmē.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura ir ieinteresēta Biedrības mērķu sasniegšanā un atbalsta Biedrības darbību, iesniedzot noteiktas formas pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. iepazīties ar visiem Biedrības pārvaldes institūciju saistošajiem lēmumiem un sēžu protokoliem, pieprasīt un saņemt informāciju par Biedrības darbību,
5.1.3. piedalīties Biedrības pārvaldes institūciju vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam tajās saskaņā ar Biedrības statūtu noteikumiem,
5.1.4. iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus Biedrības pārvaldes institūcijām, kurām šie jautājumi ir jāizskata,
5.1.5. personiski piedalīties jautājumu apspriešanā, kas skar viņa darbību vai intereses.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. aktīvi piedalīties Biedrības darbā, veicināt Biedrības izvirzīto mērķu sasniegšanu,
5.2.3. propagandēt Biedrības mērķus, aizstāvēt tās labo slavu,
5.2.4. saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums Biedrības interesēm,
5.2.5. apmeklēt Biedrības Kopsapulces.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (turpmāk – Kopsapulce) un Valde.
BIEDRU SAPULCE
7.2. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.3. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.
7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa. Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.10. Biedru sapulce:
7.10.1. apstiprina Biedrības saimnieciskās darbības gada budžetu;
7.10.2. lemj jautājumus par simbolikas apstiprināšanu vai izmainīšanu;
7.10.3. lemj jautājumus par Statūtu grozījumiem;
7.10.4. ievēl Valdi un revidentu, kā arī lemj jautājumus par Valdes locekļa vai revidenta atcelšanu;
7.10.5. lemj par teritoriālās struktūrvienības, reorganizāciju vai likvidēšanu;
7.10.6. izlemj jautājumu par Valdes un revidenta atalgojumu;

8.nodaļa. VALDE

8.1. Kopsapulču starplaikā Biedrības pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir Valde. Tā sastāv no trim (3) valdes locekļiem, kurus Kopsapulcē ievēl no Kopsapulcē izvirzītajiem kandidātiem. Valdes locekļu kandidātus izvirza biedri. Biedrs var izvirzīt sevi kandidātu sarakstā. Valdes locekļus ievēl uz vienu (1) gadu, ar tiesībām tikt pārvēlētiem.
8.2 Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu (1) reizi sešos (6) mēnešos.
8.3. Valde:
8.3.1. lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu;
8.3.2. izlemj kārtējos ar Biedrības darbību saistītos jautājumus, sagatavo Kopsapulcē izskatāmos jautājumus, organizē Kopsapulču lēmumu izpildi;
8.3.3. koordinē biedru darbu;
8.3.4. regulāri informē biedrus par Valdes lēmumiem un to izpildi, kā arī konsultējas ar biedriem pirms būtisku lēmumu pieņemšanas;
8.3.5. sastāda Biedrības saimnieciskās darbības plānus un pārskatus;
8.3.6. reizi gadā sniedz Kopsapulcei pārskatu par savu darbību;
8.3.7. atbild par Kopsapulcē apstiprinātā budžeta plāna izpildi;
8.3.8. veic kontroli pār Biedrības saimniecisko darbību, kā arī atsevišķu dienestu (lietvedība, grāmatvedība u.c.) darbību;
8.3.9. lemj jautājumus par biedra naudas apmēriem un maksāšanas kārtību;
8.3.10. lemj jautājumus par Biedrības kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu;
8.3.11. lemj par teritoriālās struktūrvienības tiesībām un pienākumiem;
8.4. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse (1/2) no Valdes locekļiem. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
8.5. Katrs Valdes loceklis pārstāv Biedrību atsevišķi.
8.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
Valdes priekšsēdētājs
8.7. Valdes priekšsēdētāju no Valdes locekļu vidus ievēl Kopsapulce uz Valdes pilnvaru laiku ar tiesībām tikt pārvēlētam.
8.7. Valdes priekšsēdētājs:
8.7.1. vada Biedrības operatīvo darbību Kopsapulču starplaikos;
8.7.2. rīkojas ar Biedrības mantu, slēdz darījumus Biedrības vārdā;
8.7.3. atver un slēdz norēķinu kontus bankās;
8.7.4. pieņem un atlaiž no darba Biedrības darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus un atalgojumu, izdod pilnvaras, rīkojumus;
8.7.5. kopīgi ar pārējiem Valdes locekļiem koordinē biedru darbu;
8.7.6. lemj par Biedrības īpašuma un finansu līdzekļu izmantošanu;
8.7.7. pilda Kopsapulces un Valdes lēmumus.
Valdes priekšsēdētāja vietnieks
8.8. Vienu vai vairākus valdes priekšsēdētāja vietniekus no Valdes locekļu vidus ievēl Valde uz Valdes pilnvaru laiku ar tiesībām tikt pārvēlētam.
8.9. Valdes priekšsēdētāja vietnieks:
8.9.1. pilda valdes priekšsēdētāja funkcijas tā prombūtnes laikā vai pēc valdes priekšsēdētāja, Valdes vai Kopsapulces rīkojuma;
8.9.2. Biedrības interesēs sadarbojas ar valsts, pašvaldību, kā arī privātajām institūcijām;
8.9.3. pilda citus valdes priekšsēdētāja, Valdes un Kopsapulces uzdevumus.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas..

10.nodaļa. Pašlikvidēšanās Kārtība

10.1 Jautājumu par Biedrības darbības izbeigšanu izlemj Kopsapulce, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
Šis lēmums likumā noteiktā laikā jāpaziņo Uzņēmumu reģistrā. Biedrības darbības izbeigšanas vai reorganizācijas gadījumā Kopsapulce nosaka kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami Biedrības arhīva dokumenti.
10.2. Kopsapulce, kas pieņem lēmumu par darbības izbeigšanu, izveido komisiju, kas veic Biedrības likvidāciju un nosaka mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtību.
10.3. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā tās mantu un finansu līdzekļus nedrīkst sadalīt starp Biedrības biedriem. Par to izlietošanu lemj Kopsapulces izveidota komisija saskaņā ar šo statūtu 5.2. punkta nosacījumiem